ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שח

ב"ה, ח' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו'

מו"ה נחום שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום השלישי בו כותב אשר נכנסו לדור בביתם החדש בכפר חב"ד, ויה"ר שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה הן בגשמיות והן ברוחניות ומתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת יוסיפו ככל התלוי בהם בהנוגע להתפתחות כפר חב"ד ולהגדלתו בכל הענינים מתאים לרצון מיסדו ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומובן אשר בכלל הנ"ל הוא התעסקות בהענין הכי גדול וחשוב הוא הסמינר לבנות, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה להרבות הצנורות וגם הכלים של כל אחד ואחת מתושבי הכפר חב"ד ובמילואו וכמ"ש והוא יכלכלך הרחב פיך ואמלאהו. ובודאי למותר לעוררו להסביר לכל מושפעיו בכפר חב"ד דברי רבנו הזקן אשר עתה הזמן שיושפע שם ממדת הרחמים נחלה בלי מצרים מן הקצה אל הקצה.

בברכה ובפ"ש כל תושבי הכפר שליט"א כ"א ואחת הקטנים עם הגדולים - יוסף ה' עליהם - ה' עליהם יחיו.

ד'שח

מו"ה נחום: טרבניק, כפר חב"ד.

דברי רבנו הזקן: ראה אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.