ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שי

ב"ה, ח' אייר, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרב הגאון הנודע לתהלה, וו"ח אי"א

נו"נ עוסק

בצ"צ וכו' וכו' הרש"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק ממכתבי למר שזר שי'. וכיון שיצא המכתב ארוך יותר ממה שרגיל לקבל, ומרבוי הטרדות יש שמניחים מכתב ארוך לעת מצוא, הנה בטח יחפש כת"ר הזדמנות להפגש אתו בהקדם בענין תוכן המכתב ולהוסיף הסברה מדילי' כפי שימצא לנכון. ולמותר להדגיש שיש לנצל ההתעוררות בחוגים השונים לרגלי המאורע, ולאידך גיסא צריך להשתדל בכל עוז למנוע נפילת הרוח ח"ו אצל תושבי כפר חב"ד, בעוד מועד, אשר הכל לפי רוב המעשה והזריזות שבזה. והשי"ת יהי' עם פיו ויצליחו. ות"ח אם יודיעני ממהלך הענינים.

בכבוד ובברכה.

מ. שניאורסאהן

באשר ימים אלו יוצאים לירושלים רבנים צעירים מכאן וישתדלו להשפיע על הרבנות הראשית בכלל והרב הרצוג שליט"א בפרט בהנוגע לבעי' וסכסוך שנתעורר כאן מסביב לשאלה אם מותר לשומרי תורה ומצוה להשתתף בארגונים שיש להם אופי דתי ובהם באי כוח תנועת השמרנים והריפורמים, ולמרות פסק האיסור על זה שהוציאו הרבנים וראשי הישיבות, יש משתדלים להמשיך בהשתתפות זו, ומהם בין הנוסעים הנ"ל, צריך להשתדל בכל עוז אשר לא רק שלא ימצאו סיוע ח"ו לדעתם הכוזבת, אלא אדרבה גם הרבנים הראשים באה"ק ת"ו יביעו דעתם ועמדתם ברורה באיסור גמור ומוחלט על זה. וכיון שבמכתב קשה לבאר כל הפרטים שבזה, הנה מוסג"פ פוטו של הפסק דין של הר"מים, וגם של מכתבי ובקשתי את הרב וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מרץ מוה"ר דוד שי' האללאנדער לבקר את כת"ר בהזדמנות ראשונה, ולמסור לכת"ר את השתלשלות הענין וכל הפרטים שבזה.

מובן שהרשות לכת"ר למסור להרב הראשי שכתבתי לכת"ר עד"ז ותוכן מכתבי, ות"ח מראש אם יודיעני בשו"ט בכל הנ"ל.

שאלוני איך עמדתי בענין הנ"ל מתאימה לעמדתי בהנוגע להבחירות באה"ק ת"ו, שגם בין המועמדים לבחירות היו כאלה שאם היו בארה"ב היו משתייכים לתנועת השמרנים או וכו'. ועניתי שהחילוק פשוט, שבהנוגע לבחירות - אין ההשתתפות של שומרי תומ"צ מכריזה שהם מכירים בהם כמו באי כח של תנועה דתית, משא"כ ההשתתפות בארגון "הרבנים" דניו-יורק ("ניו-יורק בארד אוו ראבייס") וארגון בתי הכנסיות ("סינאגאג קאונסיל אוו אמעריקא"), שמודגש בשמם שהם ארגונים דתיים, ולכן איש החרדי המשתתף בהם ביחד עם ראביי ריפורמי או שמרני או ב"כ טעמפל שלהם, הרי השתתפותו אומרת שגם זה "בית כנסת" וגם זה "רב" - בניגוד לפסק תורתנו, וכל' הרמב"ם, כמובא במכתבי, ופשוט.

כמובן, אם יוכל להכיר את הרב האללאנדער הנ"ל שי' עם אלה שיש להם השפעה בזה, בטח יעשה כן, ות"ח מראש.

ד'שי

הרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתלד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'שמז. ד'תב. ד'תע. ד'תקנו. ד'תריז. ד'תרצו.

מסביב לשאלה: ראה גם לעיל אגרת ד'שו, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: דלעיל חי"ב ד'קסב.