ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיב

ב"ה, ח' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אורי שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל סו"ס מכתבו מד' אייר ובמ"ש אודות החלישות ח"ו בעניני כפר חב"ד בטוח אני במיסד הכפר ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל אשר אדרבה תתרבה העבודה ומנוחת הנפש ותתרבה ברכת השי"ת לא רק בענינים הכללים אלא גם הפרטיים של כל אחד ואחת ובטוב הנראה והנגלה דוקא וכפסק רבנו הזקן רבנו האמצעי והצ"צ בזה, וכמ"ש במכתבי מאז.

ת"ח על הבשו"ט שכבר מחפש מגרש מתאים עבור ביה"ס אבל מובן שמה שמתברך שיבוא לפועל בשנת הלימודים תשי"ח אין זה מספיק כלל וכלל, כי בעניני החינוך הרי כל חדש שבוע ואפילו יום, רב ערך הוא ביותר ובודאי בהשתדלות ומרץ המתאים מצדם תתרבה ג"כ ההשתדלות מצד המשרדים המתאימים, ויה"ר שבקרוב יבשר טוב בזה.

לפלא שעד עתה לא הודיע איש אודות התחלת הרישום עד למכתבו זה שכנראה הותחל שלשום ויה"ר שיהי' בהצלחה מרובה, ובודאי יגייסו מבין צעירי אגו"ח ותלמידי תו"ת כפי הדרוש לעבודה זו...

בברכה שבקרוב ממש יסתדר ענין הדירה שלהם באופן טוב ויוכל להוסיף מרץ ככל הדרוש בעבודתו בקדש ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו.

ד'שיב

מו"ה אורי שי': בן שחר, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקיא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקכח.

בעניני כפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי מאז: לעיל ח"י ג'רסב. וראה גם לעיל אגרת ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.