ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיג

ב"ה, ח' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות מסירת מפתח במכירת חמץ, בודאי ידוע לו אשר בכ"מ ועיירות אפילו המדקדקים במצות, הנה בזמן האחרון אין עושים זאת, ואפשר כוונתו במכתבו הוא רק לפלפולא ולא בהנוגע להפועל...

בברכה ופ"ש כל הדו"ש.

ד'שיג

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 289 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקסח, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ד'תכא. ד'תרכא.