ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיד

ב"ה, ח' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש בהנוגע לבנו וב"ג - שיחיו, בודאי מחפש הזדמנות שבאופן דיפלומטי יוכל לעורר עוה"פ בהנוגע לעניני תורה ומצות. ואין לך דבר העומד בפני הרצון, והרי ידוע דחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. ובודאי ידבר באופן שהוא יותר מתעמולה בעלמא. והשי"ת יהי' עם פיהו ויצליח בזה.

בברכה ופ"ש כל הדו"ש,

מ. שניאורסאהן

ד'שיד

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 436.