ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שטז

ב"ה, ט' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו בו כותב אשר ההשגחה העליונה הפגישה אותו עם החכם...

ועורר בו הרגשי איש הישראלי אשר כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, ער הוא הקב"ה לתורתו ומצותיו, ומובן ופשוט שאין מספיקה כלל התעוררות לפי שעה אלא שצריך להמשיכה גם בימים שאחרי זה ובחיי היום יומים, כי הרי בכל יום ויום צריך לפעול ולעשות דבר טוב שלא יהיו ימים ערטילאין וערומים, והרי זהו יתרון האדם על הבהמה שאין לה אלא אכילה ושתי' וכיוצא בזה, מה שאין כן האדם בחיר הבריאה אשר נפש שכלית לו ונפש אלקית לו שצריך להאיר סביבתו, ועל אחת כמה וכמה את עצמו בנר מצוה ותורה אור, וכשרוצים באמת אין לך דבר העומד בפני הרצון ומצליחים בזה...

המחכה לבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר