ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיז

ב"ה, ט' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה דוב יהודא שי'

שלום וברכה!

... נראה לי הסברא לארגן אגודת חב"ד בטרונטה, ובטח גם אגודת נשי ובנות חב"ד תכנס בכלל זה כמחלקה או באופן אחר מתאים לחוקי המדינה ויה"ר שתלך עבודתם מעלה מעלה הן בכמות והן באיכות.

ובאותו ענין, תמוה קצת על מה שמתארך כ"כ ענין הו"ל החוברת בקשר עם אסיפת נשי חב"ד דטרונטה, ובענינים כגון דא, ככל שקודם פרסום הדברים קודמות גם התוצאות מהפרסום מתאים למאמר קנאת סופרים תרבה חכמה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'שיז

מו"ה דוב יהודא: שוחאט. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תפה, ובהנסמן בהערות שם.

הו"ל... דטרונטה: ראה לעיל חי"ב אגרות ד'קמח. ד'קפד. לקמן ד'תיז.