ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיח

ב"ה, י"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מח' אייר וכן המברקים שנתקבלו, ובהמשך להמברק מענה שלי.

א) לדעתי מוכרח הדבר, וכמו שכתבתי זה כמה וכמה פעמים, שירחיבו כל המוסדות אשר בכפר חב"ד ככל האפשרי, ובודאי יעשו בזה אנשי הכפר והנהלתו התלוי בהם, והנהלת המוסדות יעשו את התלוי בהם.

ב) לדעתי מוכרחת הזריזות הן בענין בנין בנינים הפרטים וכן בניני הצבורים, וביחוד בית כנסת ולהבדיל בית הטבילה, ובודאי כנ"ל יעשו כל התלוי בהם, ויוסיפו בהשתדלות במשרדים המתאימים שיעשו גם מצדם התלוי בהם.

ג) כופל הנני עוד הפעם על מה שכתבתי זה כמה שנים, שמוכרח להרבות מספר התושבים (מתאימים) בכפר חב"ד, ופשיטא לסייע לכל אלו שמשתדלים שיקבלום בין תושבי הכפר, וכשישתנה היחס לקליטת מתיישבים חדשים מצדם, בודאי ימצאו פתרון לשאלת החלקות וכו' וכו'.

ד) פשוט ומובן והוא העיקר מכל ובכל הנקודות האמורות, שצריך קירוב הלבבות שביניהם להיות גדול והולך, וכיון שרז"ל אמרו בזה, הלשון דמעביר על מדותיו, ה"ז הוראה ברורה, שאפילו אם נדמה לאחד שצודק הוא בטענות שלו, ואפילו אם אין זה דמיון אלא האמת, בכל זה עליו להעביר על מדותיו, וגדול השלום שימשיך ומחזיק ברכותיו של הקב"ה שהם עד בלי די להמשיכם למטה מעשרה טפחים ולהחזיקה גם בכלים גשמיים היינו בהנוגע לענינים גשמים בבני חיי ומזוני רוויחא, אשר פשיטא שלזה דרושה ובמילא ניתנת גם הרחבת הדעת ומנוחת הנפש, ובידי תושבי הכפר כל זה ובבחירתם חפשי, ובודאי יקויימו ציווי תורתנו תורת חיים והוראת נשיאנו הק', וכפתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ששמענוהו מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, "אחדות פון חסידים וועט זי[י] פירן ביז משיח'ן" ומתאים לדברי בהמברק, תקותי ובטחוני חזקים שבקרוב ממש אוכל להשתתף בשמחתם אמיתית ופנימית - אף אם מרחוק במקום - אבל בקירוב אמיתי ברוח, ומתוך מנוחת הנפש והרחבה שלהם ושל כל בני ביתם, ד' עליהם יחיו בכפר חב"ד, מקום אשר התגלה ותתגלה מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה.

בברכה לכל טוב בגו"ר, טוב הנוהנ"ג - המצפה לבשו"ט ומפורטות.

נ.ב.

בודאי ישתתפו גם אנשי הכפר המתאימים לזה בנסיעה למירון ביום ל"ג בעומר הבע"ל, ואלו הנשארים בכפר (או בשבת שלפני ל"ג בעומר - גם הנ"ל - ובסמיכות לל"ג בעומר) ימשיכו ג"כ שמחה זו בכפר חב"ד ע"י התועדויות בדברי חסידות ובדברי התעוררות ומהם התועדות גם נשי ובנות חב"ד, ד' עליהם תחיינה.

ד'שיח

במענה על מכתבם: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

מברק מענה שלי: דלעיל ד'שג.

בית הכנסת: ראה לעיל חי"א ג'תצח. לקמן ד'תקח*. ד'תרנא.

בית הטבילה: ראה לעיל אגרת ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם.

בנסיעה למירון: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תלט. לקמן ד'שכ.