ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיט

ב"ה, י"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם, מכ"ה שבט, א' ד' יו"ד ט"ז י"ח אדר, ח' ט' כ"ז ניסן, ה' וז' אייר עם המוסגרים, כן נתקבלו בעתם התמונות של בתי הספר אשר בכפר חב"ד והמפות, וכן נתקבל המכתב על גליונות ביה"ס למלאכה מב' אדר.

ונוסף על מה שכתבתי בהמברק שלי, הנה במ"ש אודות המגבית לבתי ספר למלאכה וחקלאי, נכונה היא סברתם לעשותה - אבל באופן שלא יהי' חשש פון צו-להכעיס הערבים, וישנם כמה אופנים בפרסום ששוללים חשש זה. ובמ"ש אודות המגבית לבנין החדש דישיבת תו"ת בכפר, גם זה נכון הוא, אבל צ"ע אם יש מקום לשתי מגביות בב"א, כי צע"ג אם יכפלו בנדבות המנדבים את תרומתם, ובכגון דא מובן שדין קדימה לבתי ספר מלאכה וחקלאי, כיון שזהו ענין שהזמן גרמא, משא"כ הבנין הנ"ל הרי גם כעבור זמן יכולים לפרסם, שלמרות כל המאורעות החליטו להקים עוד בנין חדש בכפר חב"ד כו' וכו'. מובן שאין זה אלא נקודה כללית ועליהם להתבונן על אתר אם צירוף שתי המגביות יחד יביא תועלת נוספת, היינו פשוט בסכום. וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

זה כשנתים שהנני מנצל כל הזדמנות לעוררם הן ישר והן מן הצד - על ההכרח הכי גדול בריבוי תלמידים, וגם כפשוטו בכמות. ולדאבוני ולצערי לא שמו לב לזה, ולמרות שכתבתי שהגדלת מספר התלמידים יגדיל עוד יותר צנורות ההכנסה, באו לידי סברא שההיפך נכון, היינו שככל שיצמצמו מספר התלמידים יקטינו הדעפיציט, ועכ"פ לא תתרבה ההוצאה אף שתתקטן ההכנסה, ואפשר עוד מאיזה טעמים, אבל בכל אופן בהנוגע לפועל - נתמעט מספר התלמידים, ומובן שכל הטעמים והתירוצים שכתבו לי בזה - שסוג זה אינו מתאים וסוג זה עלול לקלקל, ואפילו את"ל שהתירוצים מתאימים, הלואי היו משתדלים ברכישת תלמידים מסוגים שאפילו לדעתם מתאימים ככל הדרוש - שהי' מספר תלמידים בישיבה עתה עכ"פ בכפלים.

... ולפלא שסיום מכתבם אודות עז[ובה] גדולה... אינם מקשרים את זה כלל לשיטתם והנהגתם זה כמה ותולים את זה בהנהגת אנשים בלתי בעלי בחירה - למרות שבאמת כאו"א וביחוד הנהלת תו"ת צריכים היו לחפש בכל דבר לכל לראש הוראה בעבודת השי"ת, ורק לאח"ז פירוש הדברים בדרכי ועניני עוה"ז שקליפת נוגה בו רובה מצד כו', ובמילא כל ענינים רוחנים ועאכו"כ הוראות בעבודת השי"ת - מעלימים ומסתירים עליהם בכל היכולת. וברור הדבר, שלו הי' מוחלט בדעתם שבנוגע לתלמידי תו"ת באה"ק ת"ו, הרי כמו שמייסדיהם ומנהליהם, הם רבותינו הק', יכולים להספיק ההוצאה הדרושה למאתים תלמידים - א[ף] שבדרך הטבע לא הי' לזה מקום בשכל כלפני שנתים - יכולים הם להספיק ג"כ ההוצאה לארבע מאות לשש מאות ועד לאלף תלמידים - הי' כן בפועל ובלי כל גוזמא. ו"החילוק" הוא - שהי' לעוד שמונה מאות תלמידים חלק ונחלה בתורת הבעש"ט רבנו הזקן וכו'. וע"י הנהגה בצמצום ובמדת הדין - אין נותנים להם האפשריות לזה. ועוד דבר נוסף - שעי"ז יש אחיזה לצמצום מבחוץ, שאפילו במספר מאתיים תלמידים ג"כ תהי' נתינת מקום למיעוט.

קשה לי להאריך בדבר שהוא סברות הפוכות, כי בעיני פשוט הדבר, שאם הי' מוסיפים מספר התלמידים הי' מתמעט הדעפיציט לפ"ע, ובעיניהם פשוט הדבר להיפך - שמוכרח שיהי' מספר תלמידים מסוים בכדי שתוכל לקרא בשם ישיבה אבל - נוסף על מספר זה - צריך לצמצם כיון שכל תלמיד דורש הוצאה של סכום לירות לחדש ומה לנו להוצאה נוספת.

ולא באתי בשורותי הנ"ל אלא לעורר עוה"פ - שהנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר היתה והיא, להרחיב המוסדות שלו ככל האפשרי, וכידועה שיחתו הק' בהנוגע להמוסדות שלו, "איך בין אלעמאל געווען א בעל חוב און בין קיינמאל ח"ו קיינעם ניט געבליבן שולדיג".

ועוד הפעם הנני מדגיש בזה, שאל יאמר האומר שאין זה אלא דבור בתור דברי התעוררות ולא בהנוגע לפועל, אלא שכוונתי כפשוטה: במשך שנים שעברו הנה הודות להנהגת ההנהלה במדת הצמצום שללו ח"ו ממאות בני ישראל היכולת ללמוד תורת הדא"ח, וגדול ההעלם וההסתר עי"ז - עד שאפילו אלו שכבר נכנסו בכותלי תומכי תמימים, יצאו אחדים משם. וכמבואר בדא"ח באריכות ובכמה מקומות מה בא בהשתל' מגבורות דקדושה וד"ל.

ויה"ר שעכ"פ תיכף לקבלת מכתבי הזה, זאל זיך כל אחד ואחד

אריינווארפען - מתאים לתפקידו בהנהלת הישיבה - לרכוש מספר תלמידים מתאימים הכי גדול, ולהקל במדת ההתאמה, אשר אז יש לקוות שאפילו תלמידים שיצאו מכותלי תו"ת - מפני סיבות שנראו בעיניהם לאמיתיות - יכירו את האמת לאמיתו, כמו שהנהלת הישיבה תכיר גם היא את האמת לאמיתו.

ומשלש הנני עוה"פ, שכל האמור איז דאס גאר כפשוטו, שישיבת לוד היתה עתה כוללת כו"כ מאות תלמידים יותר מאשר לה. ומה לעשות שאמרו רז"ל אין צועקין על העבר. ועכ"פ ינצלו הימים הבע"ל ככל היכולת, ואז יש לקוות שלתחלת זמן הבע"ל יתוספו מאות תלמידים, ובלי גוזמא יותר ממאתים, על המספר בעבר. וכמ"ש ובחנוני נא בזאת.

בטח יכתבו בפרטיות הדרושה ע"כ האמור במכתבי זה ובהמברק שלפניו ות"ח.

בברכת הצלחה מופלגה

בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ד'שיט

מברק שלי: דלעיל ד'שג.

להכעיס הערבים: ראה גם לעיל אגרת ד'שה.

תו"ת בכפר: ראה לעיל ד'דש, ובהנסמן בהערות שם.

זה כשנתים: ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תשלא. חי"ב ד'לז. בהמשך לזה גם לקמן אגרת ד'שמא.

וכידוע שיחתו: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תרחצ.