ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכ

ב"ה, י"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד אשר בעיה"ק ירושלים

ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ז"ע מכתבם מכ"ד ניסן עם המצורפים בו, ותנוח דעתם כאשר הניחו את דעתי בבשורתם הטובה מפעולותיהם ביהדות בכלל ובהפצת המעיינות ביחוד, ובודאי יוסיפו בזה הלוך והוסיף, וכדרישת השעה, וע"פ המבואר ומובא בכ"מ אשר ככל שמתקרב לרגע הגאולה האמיתית והתחלתה, הרי כל רגע ורגע יקר מתגדל ערכו ונעשה יקר ויקר עוד יותר, כיון שצריך למהר להכין לביאת מר הוא מלכא משיחא, ולכן צריך לנצלו ככל האפשרי, והאריכות בדבר הפשוט למותר.

ומזה מובן ג"כ המענה על שאלתם בהנוגע לל"ג בעומר, אשר פשוט ופשיטא שהשייכים לזה צריכים לסדר נסיעה למירון, ובל"נ אשתתף במדה מסוימת בהוצאות הכרוכות בהענין, ואלו שמאיזה סיבות נכונות לא יוכלו לנסוע, בודאי יארגנו דבר המתאים והתועדות בירושת"ו, ויתאימו הפעולות עם כל הסניפים והחברים ותהי' בהצלחה. ואחכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור.

בברכת הצלחה מופלגה.

נ.ב.

בטח אם יהיו עוד ענינים בהמשך למבצע המצה שמורה יודיעו, וכמדומני שעוררתי באיזה ממכתבי מלפנים שכדאי להחזיק הקשר עם אלו שבאים במגע ע"י הפעולות איזה שתהיינה, וסו"ס נתקיים פסק המשנה מצוה גוררת מצוה.

ד'שכ

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 513 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

לסדר נסיעה למירון: ראה גם לעיל אגרת ד'שיח, ובהנסמן בהערות שם.