ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכא

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו המהיר (נוסף על השלוח באוירון), וצריך עיון על המהירות בזה.

וכנראה שהוא בשלו ואני בשלי, היינו שהנני כותב עוד הפעם חוות דעתי ברורה, שאין לבזבז הוצאות ולעשות היפך ענין של בנין, ע"י העתק מ... כי עבודה רבה שם בהפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה. ובמלות פשוטות, רצונו להעתיק משם הוא עצת היצר, שאין דעתו נוחה מעבודת התפשטות החסידות באיזה אופן, וכיון שדעתי ברורה שצריך להתעסק בהפצת המעינות ב... מזה מובן שאין ענין כלל בנסיעת...

וכבר אמרתי לו בהיותו כאן, שראיתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אז ער האט ניט געהאלטען פון דער שיטה "דזיענגי ניע פאטשאם" אפילו בהנהגת עשירים בכסף וזהב גשמים, עאכו"כ שלא היתה דעתו נוחה מהנהגה כזו של איש צבורי, היינו אדם שמביטים עליו בשבע עינים, וכשמוציא שקל אחד אומרים שהוציא עשרה, וה"ה בהנוגע אליו ולהנהגתו הבלתי נכונה לפי דעתי בהנוגע להאמור (לא הי' הכרח דוקא שידברו בתלפון בקשר עם... ועוד ועוד)...

מצאתי לנחוץ להשתמש באותיות כהנ"ל, אף שלא הורגלתי בהם, כיון שרואה אני שלמרות שרמזתי ואח"כ דברתי איזה פעמים שמוכרח להיות דו"ח בהנוגע לההוצאה של כל המתעסקים בצ"צ, ואין כוונתי חשבון כלפי אחר, אלא כפי עצמו, היינו לדעת שבתוך עמי אנכי יושבת, וכמו שהם מוגבלים ומתחשבים עם היכולת הרי גם אני במדה והגבלה זו, ואף שמוכרחת ההתרחבות וההתפשטות, צריכה היא להיות בענינים רוחנים, והנהגתו הוא בפועל היא דוקא להיפך, היינו שמצמצם בהנוגע להפצת המעינות, ווארום מען זיצט אויף די טשעמאדאנעס און מען טראכט וועגען אמעריקא, ובהנוגע להגשמיות הוא כנ"ל.

ואף שלמותר הוא, בכ"ז הנני כופל עוד הפעם, שאין ח"ו כוונתי שאנ"ש צריכים לחיות בדוחק גשמי ח"ו וח"ו, והמסתכל אפילו לשעה קלה רואה הוא ששיטתי היא דוקא להיפך, אבל חיים מסודרים שלא בצמצום אין פירושם חיים בלי סדר ובזבוז בלי כל הצדקה בשכל הבריא...

בברכה לקליטת כל האמור לעיל מתוך שמחה ובמילא בפנימיות.

נ.ב.

אינני שולח מכתבי מהיר, ויה"ר שמכאן ולהבא גם אנ"ש יתנהגו באופן כזה מלבד במקרים נחוצים ביותר וביותר.

ד'שכא

דזיענגי ניע פאטשאם: כסף זוהי לא בעיה.