ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכב

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים מוהר"ש זלמן שי' העכט, וכן הפ"נ אשר בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור בו.

כהנהגתנו עד עתה איש עם רעהו הנה הוא מצדו אינו מזכיר דבר על דבר קביעות לימוד החסידות, ואני בכל פעם מעורר אותו על אודות הכרח גמור בזה ההכרח על כל אחד מישראל בדורנו זה, דור יתום, ואף שתקותי שמפעם לפעם רואה גם בספר חסידותי, אבל חושש אני שאין זה בדרך קביעות, ובפרט לא קביעות, כביאור רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, שקביעות אמיתי היא לא רק בזמן אלא גם קביעות בנפש, וכבר ידוע פסק המשנה אשר עשיר שהקריב קרבן עני לא יצא, וה"ה בענינים רוחנים, דאין עשיר אלא בדעת ואין עני אלא בדעת, שמי שהיכולת בידו ללמוד בעיון היינו בתוספת באיכות ופשיטא בתוספת בכמות, אינו יוצא בקרבן של עני בדעת, והנמשל מובן, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, כי החפץ (היינו פנימיות הרצון) ישנו אצלו, כי ישנו אצל כל אחד מישראל, ובפרט אצל שומר תורה ומצות אשר מצוה גוררת מצוה.

והשי"ת יזכהו ויזכני לקבל ממנו בשורה טובה שעכ"פ מכאן ולהבא יש לו - בלי נדר - קביעות בנפש וקביעות בזמן ללימוד פנימיות התורה אשר בדורנו זה נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה.