ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכג

ב"ה, י"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקנין הבית.

הנה יה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, היינו שיהי' קנין בית (וכמבואר בדא"ח ענין הקנין, שדוקא בעולם האצי' נקרא קנין מפני דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד, ועי"ז קונים בית) ברוחניות כמבואר בדרושי מזמור שיר חנוכת הבית בלקו"ת ובסידור, ועד"ז בסופו של המשך מים רבים ועוד. שבד"מ ישתלשל ג"כ בקנין הבית כפשוטו, בית מאושר בכל הפרטים.

ויהי רצון שיוכל לבשר טוב בקרוב גם ע"ד שידוך מתאים ובנין בית בישראל של בתו מרת... תחי'.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ד'שכג

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 449.

מקנין הבית: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תרח. ח"י ג'קנד.