ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכד

ב"ה, י"ג אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו מי"ט לעומר (שכן הוא הנוסחא של רבנו הזקן בסידורו הק', וידועה השקו"ט בזה, ויעוין ג"כ אגה"ק סו"ס י"ג). וכבקשתו יזכירוהו ואת זוגתו שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

ומה שמזכיר במכתבו שלומד בספר התניא הקדוש וגם מעט לקו"ת כמו שנצטוה בשנת תער"ב, הנה מובן שכיון מאז עברו כו"כ שנים, הרי אין זה מספיק כלל וכלל, כיון שציווי תורתנו היא מעלין בקדש (וי"א שזהו דאורייתא, ואפילו את"ל שזהו דרבנן, וכן משמע דעת רבנו הזקן בשולחנו הטהור או"ח סו"ס ל"ד, הרי חמורים ד"ס וערבים עלי ד"ס), ובודאי מכאן ולהבא יוסיף בהאמור, ובטוח השי"ת לקיים הבטחתו, כל המוסיף מוסיפין לו.

בודאי משתתף בהתועדויות אנ"ש, וגדולה לגימה שמקרבת ומאחדת בני ישראל, ממשיכה ברכות השי"ת בהפלגה, וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, ועיין תניא פרק ל"ב וספר המצות להצ"צ מצות אהבת ישראל ועוד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

במה שהקשה על מש"כ בסהמ"צ להצ"צ מצות ספה"ע פ"ב שמשיח יהי' גבוה ממשה, והרי כתב הרמב"ם (תשובה פ"ט) שמשיח יהי' נביא קרוב למשה רבנו - מש"כ בסהמ"צ מפורש כן במד"ת תולדות: ונשא מן משה (כצ"ל. וכ"ה ביל"ש ישעי'). - ומש"כ ברמב"ם, יל"פ שהוא רק בנוגע למעלת הנבואה, ועפמש"נ ולא קם נביא. ועייג"כ רמב"ם יסוה"ת פ"ז. וראה לקו"ת להאריז"ל עה"פ עד כי יבוא שילה. מנחות כט, ב. לקו"ת לרבנו הזקן שה"ש בסופו. ואכ"מ.

ד'שכד

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ב ע' 174 חלקה בחט"ז ע' 491 וחלקה בח"כ ע' 596 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הנוסחא של רבנו הזקן: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תקצט.

וי"א שהוא מדאורייתא: ראה גם לעיל ח"ה אגרות א'רלט. א'תקכז. ח"ז א'תתקסח.

לקמן ד'תנט.

שמשיח יהי' גבוה ממשה: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקכג.