ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכו

ב"ה, י"ג אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום החמישי, בו כותב אודות הסדר בהת"ת ובית הכנסת שבהנהגתו, והעיקר אשר מתוסף ומתפתח בזה, ובודאי מנצל ימי הסגולה באופן המתאים, וכמבואר גודל הערך בזה במכתבי כללי שלפני הפסח שבטח הגיעו, ומזה מובן שינצל יום הל"ג בעומר ככל הדרוש ובפרט שחל ביום שפנוים ממלאכתם.

בטח בעוד מועד מתכוננים לסדר דעי קעמפ, ויה"ר שגם זה יהי' בהצלחה, ובודאי למותר לעוררו על הכתוב הלא פרוס לרעב לחמך וגו' ומבשרך לא תתעלם, וע"פ המבואר באלי' רבא, שהכוונה הוא גם בהנוגע לתורה ומצות, ומזה מובן שסיום הכתוב הוא גם בהנוגע לעצמו בתומ"צ שצריך להוסיף בזה מזמן לזמן, וכל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.

ד'שכו

מו"ה צבי שי': שוסטרמן, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתצב, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי הכללי: דלעיל חי"ב אגרת ד'קצז.