ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלא

ב"ה, י"ד אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מעש"ק, ובודאי למותר לעוררו שגם הוא ינצל כחותיו בעדוד רוח אנ"ש וצעירי אנ"ש, וביחוד אלו שבכפר חב"ד, ובהדגשה אשר דוקא במקום אשר נתגלתה מדת כו' הנה שם תתגלה מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה, וכמ"ש לכמה מאנ"ש.

והביאור ע"פ חסידות ועוד יותר אין דעם ארום פון חסידות, אשר גם התעוררות זו וקליטת הוראת רבותינו הק' צריכה להיות באופן שתמשך במעשה, היינו עשי' ככל הדרוש וככל היכולת בהתפתחות הכפר והמוסדות אשר בו, הן בכמות והן באיכות, שבודאי יתוסף עי"ז בהפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה.

נעם לי לקרות במכתבו שמשתדל לנצל כשרונותיו בענין הנ"ל ע"י התועדות וכדומה, ומה טוב שיחפש הזדמנות כאלו בכפר חב"ד והתלמידים הנמצאים שם, כי דרישת השעה היא וענין שהזמן גרמא...

במ"ש במכתבו אודות מאמר רבנו הזקן (הובא בתו"א בתחלתו) שע"י הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, הנה כתבתי לאחד שלשונו הזהב של רבנו הזקן מדוייק בכל התיבות ואותיות. ובהנ"ל אומר שנעשו זכים, היינו כלים מוכשרים לקבלה ביותר וביותר, אבל אינו אומר שנעשים מלאים ידיעות והרגשים. שמזה מובן אשר אף שהצלחה מופלגה להעושה צדקה, בכ"ז גם הוא זקוק לעבודה ללימוד ויגיעה, אלא שהפירות הם אלף פעמים ככה, אלף ממש וכמוכח מהגהות צ"צ שנדפסו בלקו"ת לג' פרשיות שם.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ד'שלא

מו"ה רפאל נחמן שי' הכהן: תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקט, ובהנסמן בהערות שם.

במקום אשר נתגלתה מדת כו': ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

כתבתי לאחד: לעיל חי"ב אגרת ד'קכו.