ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלב

ב"ה, ט"ו אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

חנוך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אייר, ובודאי כבר קבל בינתים ההערות לחומר דבטאון ל"ג בעומר.

ובמה ששואל אודות החילוקי דיעות בנוגע לאופן מושבו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בעת אמירת דא"ח, הדרך הפשוט הוא להעיר עליהם בהערה בשולי הגליון.

בהנוגע אם להכניס קלישעס בהבטאון מתכנית הבנין וכו'.

אינו נראה לי, עד שיפתחו מדור דקלישע ותמונות שם, כי בא"ל, הרי משמעות הנ"ל ענין של מגבית בבטאון, ואין זה מענינו - עכ"פ במצב העכשוי, משא"כ בנוגע להמכתב אודות ישיבת לוד שגם בו דברי התעוררות אין שלילה האמורה, אבל יש להתייעץ ולהתדבר ביניהם, אם כדאי הדבר עתה או לפרסם המכתב לראשונה בזמן קרוב יותר למגבית בפועל...

לפלא שאינו מזכיר ע"ד השתדלותו בנוגע לספרים של מחברים היו"ל מזמן לזמן (מלבד אלו הנשלחים ע"י ש"ב הרה"ח כו' סלונים שי' והם היו"ל ע"י מוסד הרב קוק), וביחוד הספרים דמר פרידבערג שהזכירו במכתבו מאז...

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מסיבה נתעכב שילוח המכ' ובנתיים נתקבלו מכתביו מי"ב וכ"א אייר. חבילת שיחות מתורגמות (ואין הזמ"ג לבקרם עתה).

כמה מנהגים בבקשות אם בצירוף שם האם או האב (והאריך בזה בשו"ת שם משמעון או"ח סכ"ב) ולכן (דלא ככתוב בסיום מכ' דכ"א אייר) יש להזכיר שניהם כיון דאפשר, או רק בשם האם וכנוסח בסידור. וראה ג"כ זח"א פד, א. פנ"י ס"פ בהעלותך.

לפרסם בבטאון הבא המברקים לכחב"ד - נכון.

ד'שלב

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

אופן מושבו: פניו לצד צפון או לצד דרום.

מלבד אלו הנשלחים: ראה לעיל חי"ב אגרת ג'תתקכ, ובהנסמן בהערות שם.

הספרים דמר פרידבערג: ראה לעיל חי"ב אגרת ד'קפח.

בצירוף שם האם: ראה לעיל חי"א אגרת ג'תכ, ובהנסמן בהערות שם.

המברקים לכחב"ד: דלעיל ג'שג.