ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלג

ב"ה, ט"ו אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב לחדש, מה שכותב אודות שכחה. הנה צריך לבדוק את התפילין שלו ושיהי' בקי עכ"פ באיזה פרקים משניות בעל פה, וכן עכ"פ פרק אחד מספר תניא קדישא, ויחזור עליהם מזמן לזמן ועל ידי זה יתחזק כח הזכרון.

ובמה שכותב אודות חלומות וכו', הנה יבדוק המזוזות בדירה בה דר וביחוד בהחדר בו ישן, ויישן - אם אפשר - בטלית קטן שציציותיו בדוקות, ובכיסוי הראש.

ועל שני הענינים האמורים, הנה בכל יום חול קודם תפלת הבקר, יפריש איזה פרנק (א' ב') לצדקה, והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל האמור לעיל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר