ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלה

ב"ה, ט"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה נחום שמרי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א אייר, בו כותב ע"ד המאורע בכפר חב"ד ל"ע ול"ע.

ובודאי למותר לעוררו במ"ש לכמה מאנ"ש שמוכרח לא רק לחזק המוסדות אשר שם, אלא עוד להרחיבם בכמות וגם באיכות כי שם ציוה ה' את הברכה עד העולם, וכהוראת רבותינו הק' אשר תתגלה במקום זה מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל ומפעולותיו בזה.

ד'שלה

מו"ה נחום שמרי': ששונקין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תעד, ובהנסמן בהערות שם.

המאורע בכפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.