ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלו

ב"ה, ט"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ארי' שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מזכיר ע"ד המאורע בכפר חב"ד, ובודאי כבר ידוע לו מה שכתבתי לכמה מאנ"ש, אשר אף שבענינים כגון אלו אמרו רז"ל בהדי כבשי דרחמנא כו', אבל בהנוגע להלימוד בהנהגה ולהוראות במילוי תפקיד האדם בעבודת השי"ת, צריך כל אחד להתבונן אליבא דנפשי' ולהסיק המסקנא, ולדעתי בענין זה היא, אשר מוכרח לחזק הכפר בכללות והמוסדות שם ביחוד, וההתחזקות בכגון דא היא גם בהתפשטות והתרחבות כי שם ציוה ה' את הברכה עד העולם, וכהוראת נשיאנו הק' (דרך מצותיך דף קי"ד ע"ב) אשר שם - במקום זה תתגלה מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה.

בברכה להטבת מצב בריאותו ולבשו"ט מתוך הרחבת הדעת בהנ"ל.

ד'שלו

מו"ה ארי': הורביץ, תל אביב.

המאורע בכפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.