ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלז

ב"ה, ט"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נחמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק. הנה ת"ח על הבשו"ט מאשר הביא שתילים וגרעינים וכו' לאה"ק ת"ו, ובמ"ש שסידרו הדברים בפתח תקוה נא להתענין עוד בזה, אפשר עכ"פ חלק יש לסדר בכפר חב"ד כי שם צוה ה' את הברכה עד העולם, והרי ישנם כמה פרדסים שם, וע"פ השמועה מצליחים, שזהו מוכיח שהאדמה מתאימה לענין זה.

כיון שאינו מזכיר דבר בהנוגע לבריאות חותנו ש"ב שליט"א, בטח זהו סימן שהכל בסדר ובשלום, ומטובו לפרוש שלומו.

בברכה המחכה לבשו"ט.

נ.ב.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

ד'שלז

מו"ה נחמן: אלבוים, ירושלים.

הביא שתילים וגרעינים: מאתרוגי קלבריה. ראה לעיל ח"י אגרת ג'נו. לקמן ד'שפא.

ד'שצ.

חותנו: ה"ר זאב דוב לודמיר.