ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלח

ב"ה, ט"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ל' לעומר, בו כותב שמסתפק בכוונת כתבי, שצריך להשתדל בענין שידוך מתאים במרץ הכי גדול וגם בדרך הטבע.

וכוונתי פשוטה, לעשות כמנהג הרוב הכי גדול במדינה זו ובזמן זה, והיינו להתקשר עם ממוצע שדכן טוב וכזה יש לו היכירות בחוגים דשומרי תורה ומצוה, ומבארים לו התנאים שמחפשים וכו'.

ובמה שכותב אם צריכה להיות דתית במאה אחוז מקודם וכו' - או שמספיק הבטחה בנוגע להנהגה מכאן ולהבא.

זה תלוי בתכונת נפש המבטיחה ואם נאמנת בקיום הבטחתה, והעיקר אם יודעת מה מקבלת על עצמה היינו שיש לה מושג באורח חיים יהודי אמיתי וכו', והשי"ת יצליחו שיבשר טוב בהנ"ל, וכן במה שכותב בסיום מכתבו אודות הוספה בעניני תורה ומצות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א