ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שלט

ב"ה, ט"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות מה שאירע לו בענין העלי' על האני' בעת היותו באיטליא ביום ו' עש"ק ושואל תיקון בזה.

הנה עליו להשתדל להיות בקי בהלכות שבת עכ"פ באלו הצריכות, ובפרט ע"פ המבואר בקונטרס אחרון בסופו, לזאת עצה היעוצה וכו'.

ולהודעתו מיום ההולדת שלו, הנה בטח ינהג במנהגי יום הולדת כפי שנהגו אנ"ש בזמן האחרון, והשי"ת יתן שתהי' אצלו שנת הצלחה בלימוד התורה ובקיום המצות בהידור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'שלט

העלי' על האני': ראה לקמן אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

במנהגי יום הולדת: ראה לעיל חי"ב אגרת ד'פב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'שנח.

ד'תקסג. ד'תקצג. ד'תשא.

מכתבי: דלעיל ד'שיט.

ההוצאות הקשורות: ראה גם לקמן אגרת ד'תרטו.