ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמ

ב"ה, ט"ז אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב אייר, בו כותב אודות הקב"ע שלו בת"ת, ויותר נכון אשר אין לו קביעות עתים, ומובן ופשוט שזהו היפך הנדרש, ובפרט בעניניו ובמכש"כ וק"ו ומה שבהנוגע לבו"ד, הרי במצב כזה משתדלים להפיק רצונו ולגרום לו נח"ר כו', אף שמסופקים אם היכולת בידו ואם ע"י הנח"ר ימלא הבקשה, עאכו"כ בנוגע לקוב"ה שבודאי היכולת בידו ובודאי הנחת רוח תצליח שצריך לעשות בזה ביותר וביותר, ולפלא שגם בענינים פשוטים כאלו צריכים לכתוב מעבר לים.

מובן ופשוט גם כן שכל הדברים האלו הוא גם בנוגע לחבריו, ויה"ר שימצא האותיות המתאימות בכדי להסביר להם את זה, ובמילא יתקבל בטוב גם אצלו, והעיקר שיביא בפועל בקביעות בזמן ובקביעות בנפש בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וכל העוסק בתורה נכסיו מצליחים שבכלל מלת נכסיו הם הרוחנים והגשמים גם יחד ומתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת...

בברכה.