ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמא

ב"ה, ח"י אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מי"ג אייר - ובטח נתקבל מכתבי מענה על מכ' הקודמים...

במ"ש אודות מספר התלמידים וכו' כבר פירשתי שיחתי בארוכה במכתבי הנ"ל. ואחזור רק על הנקודה - שדעתי ברורה שהיכולת (מאיזה טעמים שיהי') למעט מספר התלמידים - ניתנה עי"ז שזה כמה שנים שההנהלה "מצמצמת" בקבלת תלמידים. אלא שכיון שברחמיו הרבים ניתן מהשי"ת ענין התשובה, גם בהנ"ל מועלת תשובה, אלא שצריכה להיות תשובה כפי הוראת תורתנו, שהנקודה בזה: הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים כו', ובענינם הוא בהנוגע להגדלת כמות התלמידים ומובן שגם איכות התלמידים.

בברכה לבש"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

מכתביהם מה' וז' אייר נתקבלו.

מה הן התוצאות בהמשך להביקורים שהזכירו במכתבם דד' אדר (נציגי ארצה"ב) וח' ניסן (מר רגב שי')?

ההסתדר ענין הטליפון בבי"ס אשר בכחב"ד?

במש"כ בס"א דמכ' כ"ז ניסן - הרי כ"פ עוררתי שצ"ל משרתים בקודש מחב"ד.

ומובן שצריך להכינם גם בהיותם בכותלי תו"ת, אבל פשוט שעל פי מש"כ ע"ד הדו"ד שהי' בזה - צריך להעשות באופן שלא יוכל להתפרש שהם יוצאים נגד כל הישיבות וכו'.

במש"כ בהפר"כ שקו"ט ע"ד נחיצות שיפור לימוד הנגלה ואם זהו סותר ללימוד דא"ח וכו' - נפלאתי ונצטערתי גם על הספק בזה, כי פשוט שצריך ומוכרח להעלות ולשכלל לימוד הנגלה (ובמילא מוכרח גם ר"י וכו'), ואין זה סותר ח"ו ללימוד דא"ח, לעבודת התפלה וכו'. - ולפשיטות כ"ז מסתפק הנני בשורות אלו.

בשאלתם על מי לשלם ההוצאות הקשורות עם ההלואה שקבלו - פשיטא שאינו נוגע מי הוא הערב. ועל הלוה לשלם גם הנ"ל, כמו שמשלם ההלואה עצמה.