ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמב

ב"ה, ח"י אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דוד מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מפסח שני, בו כותב אשר קבעו מגורם בדירה חדשה, ומעצם הדירה הנם שבעי רצון, אבל שכני המקום בלי מים זו תורה וכו'.

לדעתי צריך להיות שבע רצון גם מענין השני ואפשר יותר מענין הראשון, וכמובן ממרז"ל שלאחרי שהפליגו בגודל הענין דהמלמד את בנו תורה את בן בנו ואת בן חבירו תורה, מסיימים בגודל ההפלאה דלהוציא יקר מזולל המלמד את בן עם הארץ תורה (עיין קדושין ל, ע"א, ב"מ פה, א), והרי זה כל האדם שנברא לשמש את קונו ע"י שיעשה לו ית' דירה בתחתונים, ודירת האדם אינה אלא דרך והכשר לעבודה זו, מכיון שכל מי שאין לו בית דירה אינו אדם (עיין לקו"ת ברכה צט, ב. יבמות סג, א ובתוס' וחדא"ג שם), ודירה טובה וגם יפה מרחיבה דעתו של אדם ובמילא מצליח יותר בפעולותיו לעשות הדירה להקב"ה.

בברכה צו א געזונטען זומער.

ד'שמב

מו"ה דוד מאיר: שולמן, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'כב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תפה.