ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמג

ב"ה, ח"י אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א אייר... נעם לי לקרות במכתבו ע"ד פעולתו והשפעתו בחוג נערות ע"י דברי התעוררות, הרצאות בתורת החסידות וכו', ובמענה לשאלתו בזה, נוהגים שבתור יסוד להרצאה, לוקחים ענין מספרים ומאמרים של רבותנו נשיאנו הק', אלא שמבארים אותו בהסברה לפי ערך השומעות והמקבלות, ומובן שבאופן כזה מוכרחת ההודעה שאין זה מאמר חסידות אלא הסברת המרציא וכו'.

למרות הערתו שבאסיפות שבסניף נשי חב"ד בירושת"ו מדברים באידיש, כדאי שידבר עם המנהלות שבסניף זה, שבודאי יש כמה ביניהן שמדברות עברית, ועכ"פ לשון הקדש, ויוכל לנצל אותן בהנוגע להשפעה על הבנות הנ"ל, וע"י התייעצות שביניהם בטח יחליטו ע"ד חלק הארגוני שבזה והגישה...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח ניצלו יום הל"ג בעומר, וכן מתכוננים לזמן מתן תורתנו הבע"ל, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בודאי גם הוא השתתף בעבודת הרישום, ובמכתבו הבא יודיע ע"ד התוצאות בשטח שלו.

ד'שמג

מו"ה יעקב: אהרונוף, ירושלים.

הרישום: לרשת אהלי יוסף יצחק.