ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמו

ב"ה, י"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר. - ת"ל על הבשורה טובה מהטבת מצב לימודו, ובודאי לא יסתפק בזה ויוסיף ככל יכולתו, וכמבואר בחסידות ומהם גם בספר תניא קדישא, אשר לאחרי שהורגל בהטבה אפילו גדולה הרי ההרגל נעשה טבע ואין זה נקרא כלל וכלל עבודה וצריך להוסיף על זה, יעויין שם פרק ט"ו בארוכה לפ"ע.

ובמ"ש אם בתורת הדא"ח שייך ענין החזרה בפנים כ"פ, כן הוא, וכמו בשאר חלקי התורה, ומזה מובן ג"כ שכמו שבכל חלקי התורה צריך להוסיף בלימוד התורה ואין להסתפק בחזרה לבד, כן הוא גם בלימוד תורת החסידות וכמובא בהלכות ת"ת לרבנו הזקן פ"ב ס"ה ואילך בהאמור והוא נוגע הן ללימוד הנגלה והן ללימוד החסידות.

ובמ"ש סדר לימוד בדא"ח, יתייעץ בזה עם זקני אנ"ש אשר בסביבתו והם יורוהו, וה"ה בהנוגע ללימוד הנגלה.

ובשאלתו אם לשמוע סיפורים מפב"פ שאומר שהי' תלמידו של פב"ב, אבל רואה הוא שאין לו עכשיו שום שייכות עם חב"ד, - הנה לפלא גם השאלה בזה, כי אם האמת שאין לו שום שייכות עם חב"ד, פשוט שלא על ידו יתקרב לחב"ד, ואדרבה.

כבקשתו יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענינים שכותב, ויה"ר שיבשר טוב.

לפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לפעולותיו במסגרת צעירי אגו"ח, שבודאי עושה בזה ומוסיף מזמן לזמן, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במש"כ ע"ד החוברת סדר החזרה והזכרון - אין כאו"א שוה בענינים כגון אלו.

והתועלת תלוי' בתכונת כח הזכרון של כל אחד.