ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמח

ב"ה, י"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד אייר... ובמ"ש שי"א שצריך להכות בתעמולה ופעולות עד שישרה השלום בין... כי השלום ביניהם גדול מהכל, מובן שאף שצודק האומר בפתגמו שגדול השלום וכידוע בכמה דרשות רז"ל ומובן גם מסיום המדרש אסתר רבה בסופו, שברוב השלום תלוים כל הענינים אבל פשוט ג"כ שאין לעכב שאר הפעולות אפילו לרגע וע"פ מכתב הידוע של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע הועתק במבוא לקונטרס ומעין (עמוד כב) שבזמננו זה אין זה סדר לבירורים וצריך להתעסק בכל הבא לידו יעו"ש...

במ"ש אודות ענין מקוה בקבוץ מפלסים, צריך הי' להתדבר עם מרכז טהרת המשפחה בירושלים עיה"ק ת"ו ומובן שהרשות בידו לאמר ליו"ר המרכז הרה"ג כו' הלפרין שי' שעושה זה ע"פ הצעתי ובטח יכתוב מהמשך הדבר, בקשר בנין המקוה ובכל הנ"ל.

המחכה לבשו"ט ומפורטות.

ד'שמח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 451 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתס, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תרסז.