ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמט

ב"ה, י"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש בנוגע לכאב שינים, והרופאים מייעצים לעקור כו' - הנה אף שידוע מרז"ל (פסחים קיג, א) בהנוגע לעקירת שינים (ויש חסידים מספרים שלכן הרה"ג הרה"ח והרה"צ ר' הלל נ"ע מפאריטש נזהר שלא לעקור שן), אבל לא ראיתי נזהרים בזה, ואפילו לא בבית הרב. ומובן ע"פ הידוע בהנוגע להרפואות שבש"ס, ושנשתנו הטבעים. ולא עוד אלא שאסור לנסות בזה וכמובא ממהרי"ל (רע"ק ליו"ד סי' שלו).

דא"ג פעם שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר שזהו לבד* הלחש למי שנתחב לו עצם וכו' (שבת סז, א) שהיו למדים אותו אפילו לתינוקות של בית הרב, ובעת הצורך, ל"ע ול"ע, היו אומרים אותו בהקדמת העמדת קערה על הראש - ולכן אף שצ"ע אם יש לעשות בקצה האחרון, מה שמיעצו רופא אחד לעקור כל השינים ח"ו אלא להתייעץ עם עוד מומחים בזה, ואפשר מספיק אחד או שנים וכו'.

ד'שמט

*) שוב מצאתי כן גם במהרי"ל - בסופו בליקוטים.