ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנ

ב"ה, כ' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

הכהן

שלום וברכה!

בשעתו קבלתי מכתבו שכותב ע"ד השם המתאים להתאחדות שני הבתי כנסיות, ולפי בקשתו לזרז במענה, מסרתי חוות דעתי בטעלעפאן בזה, וכבקשתו באתי בזה גם במכתב, והוא:

אשר אף שענין השם תופס מקום חשוב בתורה ובמנהגי ישראל, שמזה מובן שגם בהנוגע לשמות בתכ"נ - צריך לדייק בזה, בכל זה מובן שעוד יותר נוגע נוסח התפלה שמתפללים בו בבית הכנסת,

והנה האריכו בכמה שו"ת האחרונים בהנוגע לשינוי הנוסח, ומסקנא האחרונה היא, שאפשר לשנות מנוסח אשכנז לנוסח ספרד, אבל לא מנוסח ספרד לאשכנז. ומזה מובן ג"כ, עד כמה נוגע שיהי' דוקא נוסח אר"י שהוא עוד בדיוק נוסף בנוסח ספרד עצמו.

ובפרט נוסח רבנו הזקן שהוא הנקרא עתה נוסח האריז"ל, שרבנו הזקן בירר מכמה נוסחאות - ועל פי המסופר בן זקני החסידים בדורות שעברו, שבעת שקבע וכתב הסידור שלו, ביררו מששים סידורים נוסחאות שונות. ולכן לדעתי גם בשם שני בתי כנסיות המאוחדות צ"ל התיבה נוסח האריז"ל - בכדי לקבוע העיקר, שהוא נוסח התפלה כנ"ל.

ויה"ר שיצליחו לקבוע בכל המתפללים - שהתפלה תפעול פעולתה בכל שעות היום.

וכוונתי כפשוטה, שהברכה הראשונה בבקשת צרכיו שהיא בקשת הבנה ודעת, יעמדו בהשתוקקות זו גם באמצע היום, והברכה שלאחרי' - בקשה להתעוררות תשובה ולסליחה על עוונות, תעמוד בקשה זו להתעוררות תשובה גם בעת העסקים כו' וכו'.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ד'שנ

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 277 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה משה: שאייעוויטש, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'ריד, ובהנסמן בהערות שם.

והנה האריכו: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'ת, ובהנסמן בהערות שם. חי"ב ד'יב. לקמן ד'תקסג.

ועל פי המסופר: בית רבי פד, א.