ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנא

ב"ה, כ' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שמעת מכתבו מכבר בו כתב אודות התעוררות לבבם של כמה מחבריו להוסיף אומץ בהתמדה ושקידה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וכן להדר בקיום מצותי', אין ממנו ידיעות נוספות, והרי ידוע הציווי שבכל יום ויום יהיו בעיניך כו' להוסיף על היום שעבר הן בתורה והן במצות, ובטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה ובפרטיות הדרושה.

וכבר ידועה הוראת נשיאנו הק' שתלמיד ישיבת תומכי תמימים צריך להתייעץ בעניניו ובפרט בנוגע לתעמולה בין התלמידים, עם המשפיעים והר"י שלו, שהוא משומעי לקחם, ובטח גם בפו"מ נוהג כן אף שלא הזכיר עד"ז במכתבו הנ"ל, ומובן ג"כ שהתלמידים שעזרו ועוררו צריכים להיות הם עצמם דוגמא חי' ולמופת באופן הנהגתם ולימודם.

בברכה להצלחה המחכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר