ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנב

ב"ה, כ' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח אייר והקודמים לו. - נעם לי לקרות בו שזיכו אותו בפרס על חידושי תורתו, ויה"ר שיזכה ללמוד תורה לא עמלק"פ כדבר משנה, ופירושו שמקבלים פרס אבל יודעים שאין זה אלא פרס מלשון פרוסה*, ובמילא דרכו של עני - אין עני אלא בדעת בפרוסה, אבל הזוכה לטעום מדעת תורה מעריך את הענין שבלימוד התורה ששכר מצוה מצוה, שיכול לקיים רצונו של הקב"ה, ומזה תוצאות על אתר שממלא עניניו שאי אפשר לעשותם על ידי אחרים, היינו ענינו בתור רב ומורה הוראה במילואם, אף שלפעמים הרי העסק בצ"צ מפריע לפי שעה בלימוד התורה שלכן הרי פטרוהו רז"ל, והרי מובן גודל הערך של ענין דאי אפשר לעשותו על ידי אחרים, משני הקצוות, דחפצי שמים, היינו מצות אינם שוים לדבר אחד מדברי תורה, אבל אם אי אפשר לעשותם על ידי אחרים הלא לא רק ששוים המה אלא שגם דוחים דברי תורה (מו"ק ט' ע"ב) ויעוין ג"כ ספר תניא קדישא סוף פרק ל"ז.

ובאותו ענין בהנוגע ללימוד הכתה אשר בסביבתו הט', לפלא גדול שעד עתה לא נעשו כלשונו במכתבו, בבחי' חי נושא את עצמו, ולא לסיוע מאנשי הסביבה והוא בראשם עד שכנראה גם ממכתבו האמצעים וחיפוש התל' כל הענין הזה הוטל על אנשים הבאים מבחוץ, והשאר הם באופן של מסייע שאין כו'.

כבקשתו אזכירו ואת זוגתו שי' ואת כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם כפי כתבו, וכשם שכתב מההטבה בהענינים לגבי העבר, יה"ר שיהי' טוב עוד יותר.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה במושפעיו ובסביבתו שעי"ז יתוסף בהצלחה גם בעניניו הפרטים במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה.

נ.ב.

במ"ש במכתבו מאז בהענין דימי הפורים ע"פ המבואר בס' תורה אור למגלת אסתר ד"ה ומרדכי יצא, והחילוק להמצב בעת מתן תורה, יעויין בזה גם בס' שערי אורה קפ"ה קצ"ב, ועוד שמשם תוספת ביאור להנ"ל.

ד'שנב

*) ראה לקו"ת שה"ש יז, א.

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים: סגל, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'מה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תרמג.