ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנג

ב"ה, כ' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

מר אביגדור שי'

שלום וברכה!

בצער קבלתי הידיעה ע"י הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות ורב פעלים מו"ה מאיר שי' בליזינסקי אודות מצב בריאותו של כבודו ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בחיים חיותו בעלמא דין עבד עבודתו בתור רועה ישראל חדורה אהבת ישראל לכל אחד ואחד ועל פי פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הבעש"ט שענין אהבת ישראל הוא אפילו לאיש הישראלי הנמצא בקצה תבל שמעולם לא ראהו, עאכו"כ לאיש אשר השגחה העליונה חוננה אותו בכח השפעה בסביבתו הקרובה ואפילו הרחוקה שכל הטבה במצבו הן הגשמי והן הרוחני גורמת ומביאה הטבה בכלל בכל אלו המושפעים ממנו, היינו שנכפלת כ"פ ככה, ומזה מובן ג"כ גודל הזכות של אדם זה ואחריותו בהביא בחשבון אשר זיז שלו אפילו קל מתגדל כ"פ ככה ע"י התוצאות של זיז זה בסביבתו תלמידיו ומושפעיו, ולכן תקותי חזקה אשר לעת קבלת מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאותו כפשוטו וד' הרואה ללבב מכיר ג"כ ההחלטה לשינוי באותם הענינים אודותם שוחחנו בביקורו כאן וגם רמזתי עליהם במכתבי לכ', וזה עוד יוסיף בברכת רופא כל בשר ותהי' רפואתו רפו"ק.

המצפה לבשו"ט וחותם באיחולים לבריאות הנכונה בגו"ר.

ד'שנג

אביגדור: המאירי, רמת גן.