ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנו

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו

סניף ירושלים עיה"ק ת"ו

ד' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבן מל' ניסן, נוסף על הפ"ש ע"י הרבנית מרת חוה גורארי' שתליט"א, ויהי רצון שכשם שבמכתבן זה מבשרות אודות החזקת הפעולות והרחבתן, הרי במכתביהן הבאים יודיעו ובפרטיות הדרושה אודות הרחבת הפעולות עוד יותר מתאים לדרישת השעה, שבטוחני שתהיינה גם כן בהצלחה, וביחוד נעם לי לקרות אודות הרעיון דיסוד מועדון בתוכן דתי בשביל הנוער, שלפי המצב זהו אחד הענינים היותר נחוצים, ובודאי גם נקודה זו ירחיבוה, וכוונתי כפשוטה, ביסוד עוד מועדונים ובהרחבת המועדון שיסדו כבר.

כן ברצוני להדגיש כאן עוד הפעם, על דבר התועלת הכי גדולה הנשקפת מהשפעת החבירות דנשי ובנות חב"ד על האמהות דתלמידים-ות הלומדים במוסדות חינוך חב"ד, כי מלבד שעל ידי זה מחזקים את הקשרים בין התלמידים-ות והחינוך על טהרת הקדש שמקבלים, הנה גם בהנוגע לההורים עצמם, יש לקוות לשינוים גדולים וטובים, כיון שכבר מוכשרים במקצת על כל פנים על ידי העובדא שבנם או בתם מבקרים במוסד חינוך של חב"ד, ועל ידי התאמצות הדרושה והתייעצות עם הנהלת המוסדות, בטח תוכלנה לתכנן פעולותיהן שיביאו לתוצאות הכי גדולות וטובות.

מהנכון שיודיעו עכ"פ השערה אודות הוצאות הכרוכות ביסוד מועדון על דרך האמור.

מוסגר פה העתק מכתבי כללי, שגם אליהן הדברים שייכים.

בברכה לחג מתן תורתנו הבע"ל, ולהרחבת הפעולות בתוספת מרץ וחיות

המתחדשים ונוספים אצל כל איש ואשה הישראלים ע"י מתן תורה וקבלת התורה מחדש, ובפרט ע"פ הוראת רז"ל במאמרם הידוע בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים.