ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנז

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מי"ב אייר, בו כותבת אודות הבעיא שעומד לפני' בקשר עם השידוך שלה בשעה טובה ומוצלחת עם האברך...

הנה בטח במשך הזמן ימצאו פתרון גם לבעיות אלו שסוף סוף טפלות הן בערך לעיקר הענין, הוא בנין בית בישראל על יסודי התורה והמצוה, ובתקופתנו שישנם כמה וכמה השמים אור לחשך וחשך לאור, מוכרחים להיות אפילו יסודות אלו מוארים וחדורים מאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שבתקופה זו נתגלתה בתורת החסידות ועניני', שעל ידי זה מתמעטת האפשרות לחליפין הנ"ל, ולבלבול ענינים, וכיון שכותבת שהכירה בתקופה האחרונה עניני חב"ד, תקותי שהכרה זו תבוא לפועל בחיי-ה מתאים להאמור, וגם זה יקל בפתרון הבעיות אודותם כותבת.

וזכות התעסקותה בחינוך על טהרת הקדש במוסד אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש, יעמד לה לתוספת ברכה מהשי"ת הצלחה בעבודתה עבודת החינוך ובעניני' הפרטים.

בברכה.