ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנח

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק והפ"נ, בו כותב ע"ד הספיקות שחלו אצלו בהנוגע לסדר לימודו בהחברותא וכו'.

כבר מבואר בכ"מ ענין הקבלת עול שמוכרח להיות מתלמיד בהנוגע להרב, ומיוסד על מרז"ל על הכתוב שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, וה"ה בנדון דילי' שצריך לפרט עניניו בצירוף הטעמים ונימוקים שלו לפני הר"מ והר"י ומשפיע דא"ח שלו, אבל אחר כך צריך להתנהג דוקא כהוראתם ואז מצליחים להיות מקבל כדבעי, שזהו ג"כ הכשר והכנה והקדמה להיות במשך הזמן גם משפיע כדבעי, ועיין ג"כ השיחה הידועה בנדון זה, נדפסה בתורת שלום עמוד פ"ד.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים.

ולהודעתו מיום הולדת שלו (בודאי ינהג במנהגי יום הולדת כפי שנוהגים בזה אנ"ש בזמן האחרון), הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בגשמיות וברוחניות בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

ד'שנח

בתורת שלום: בדפוסים החדשים ע' 75.

במנהגי יום הולדת: ראה לעיל אגרת ד'שלט, ובהנסמן בהערות שם.