ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שנט

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי ניסן, בו כותב הסיבות והטעמים למה שנמצא ועובד בעניני כו', ונפקד מקומו בשטח פעולות חב"ד עכ"פ פעולות במילואן.

והנה אפילו את"ל שצודקים טעמיו בכל המאה אחוז... עדיין אינו מובן, מה יתוסף עי"ז בפעולות חב"ד ואיך יעשה עי"ז נוטר כרמו שלי, וכבר כתבתי לכמה מאנ"ש שעיקר פעולות בתקופה זו הוא ע"פ מאחז"ל שפירשו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, אנן פעלא דיממא אנן, צו מאכען ליכטיג, וליכטיג כדבעי, נעשה ע"י מאור שבתורה שמתגלה בתורת החסידות ועניני', און ניט פון זיצען אויף א אנדער וואגען, ולהאריך הסברה בהרחב הביאור מפני מה נמצא שם ולא פה, לא יתוסף עי"ז בהאמור, ובפרט שברור בעיני שמופרך הדבר, שמי שהוא מאנ"ש אין לו אפשריות בשטח חב"ד כיון שנשיאנו הק' דורשים את זה מכל או"א אין נקי.

והנה אף כי פשיטא שלא היתה כוונתי במה ששואל אותי במכתבו זה, אם יעזוב ענין שפרנסתו בזה לע"ע מבלי לדעת מקודם איפוא ימצא להוצאות שלו ושל ב"ב שיחיו, כי זהו הנהגה דתהו, אבל כאמור, וגם זה לכמה מאנ"ש, שזכינו בדורנו זה שהענינים הרוחנים מתן שכרם בצדם שכר בענינים גשמים, אף שמובן שלא כל השכר ורק פירות ופרי פירותיהן, ואין כאן המקום להאריך, ובפרט שרואים את זה במוחש.

במ"ש אודות היסוד בכפר חב"ד קורס מזורז למורים, נכון הדבר, וכן נכון יסוד כל ענין שאפשר בכפר חב"ד, אם יש רק היכולת שיהי' על טהרת הקדש, אבל מובן ג"כ שצריך מי שהוא שיתעסק בזה.

ובסיום מה דפתח, איני בא בכאן בהוראות פרטיות באיזה ענין בשטח חב"ד יתעסק, ומשני טעמים, כבר נוכחתי לדעת שאנ"ש מדקדקים במאמר רז"ל ילמוד במקום שלבו חפץ, ונלמד בבנין אב לכל עניניהם שיהי' דוקא במקום שלבם חפץ, ובמילא אין תועלת בהוראת הפרטים, וכן הפרטים תלוים בהענינים המשתנים מזמן לזמן באה"ק ת"ו לעתים קרובות, אבל ודאי הדבר שיכול לפעול בשטח חב"ד, ובאם ירצה באמת יכול לפעול גדולות, ויה"ר מהשי"ת שיכיר כל הנ"ל בקרוב ממש ויבוא בפועל בקרוב...

בברכה לבשו"ט.

מסיבה נתאחר השילוח, ובנתיים נתקבלו מכתביו מכ"ח אייר וג' סיון. והתעסקותו בעולי מרוקו המתאימים לרוח כחב"ד שיתיישבו בכחב"ד נכונה וטובה מאד מאד. וכן להכניס ילדיהם לתו"ת ולאח"ת. ונחוץ מאד שיתועדו עמהם בלה"ק לעתים תכופות, כי מתאוננים שאין מקבלים מההתועדויות כ"א בדרך מקיף, כיון שאין מבינים אידית.

הגדולים (ובפרט הנשואים) אין כדאי להכריחם להתפלל דוקא בנוסח חב"ד ומנהגיו. ואלו שיכנסו לתו"ת אח"ת וביסל"מ - במילא יתרגלו בנוסח זה.

ד'שנט

כרמו שלי: ראה לעיל חי"ב אגרות ג'תתקצט. ד'פו. ד'קצ. לקמן ד'תקכה.

כתבתי לכמה מאנ"ש: ראה לעיל ח"י אגרת ג'קב, ובהנסמן בהערות שם.

מאחז"ל: עירובין סה, א.

שפירשו: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'מא, ובהנסמן בהערות שם.