ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שס

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מלפני הפסח - שהתארך בדרך הילוכו -

א) בשאלתו אם גם להבא ימשיך בסדר הלימוד שלו דעת עתה שלומד בישיבה עד צהרים, ואח"כ נוסע לביתו ל...

הנה מובן שלא זו הדרך ובפרט בגיל שלו, ואף שהי' מוכרח כפי כתבו בסדר האמור, לדעתי תיכף כשיסור ההכרח יש להסתדר באהלה של תורה כל היום, והוא נוגע לא רק בכמות אלא גם באיכות, כוונתי כשיודע שבכל יום ויום נמצא ג"כ בעניני מסחר וכיו"ב, הרי גם בשעת הלימוד גורם זה חסרון בהתרכזות ובהתמדה ושקידה, וכנראה במוחש, ופשוט שאם מי שהוא מבני הבית לע"ע אינו מסכים על סדר הלימוד דכל היום, יש לדבר אתו פעם ושתים וכמה פעמים, וכאשר מדברים בדרכי נועם ודרכי שלום סו"ס מצליחים, לשכנע גם אותו.

ב) במה שכותב אודות תיקון בענין הידוע.

הנה לכל לראש צריך להסיח דעת מזה, וכיון שמחשבת האדם משוטטת תמיד, אופן הגירוש דמחשבה בלתי רצוי' היא, ע"י הלבשת כח המחשבה במחשבה רצוי', ומה טוב במחשבת אור דתורה אור, שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך, וצריך להיות זהיר בטבילת עזרא, ואמירת תהלים לאחר התפלה בכל בקר, קביעות עתים לימוד במאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, שבתקופתנו נתגלתה בתורת החסידות "דלית תמן לא קושיא מסטרא דרע ולא מחלוקת מרוח הטומאה וכו'" (עיין אגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ו), ונתינה לצדקה איזה פרוטות בכל יום חול קודם תפלת הבקר, והשתדלות בהשפעה על הזולת, ובפרט על הנוער לקרבו לתורה ומצותי' ולמאור שבתורה, שעל ידי כל זה זוכים לסייעתא דשמיא ולהצלחה בעניני תורה ומצות של עצמו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר