ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסב

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

... בהנוגע להתקדמות בנין הישיבה אחי תמימים אשר במחנם הט' שהתחילו כבר להתפלל בבנין נוסף על הלימוד בו, שיהי רצון שהתפלה תוסיף חכמה בינה ודעת בהלימוד, ולימוד תורת חיים ודא"ח יוסיף חיות בתפלה, ובמילא תתוסף ברכת השי"ת והצלחתו בענינים הפרטים של הלומדים ומתפללים, ועאכו"כ המתעסקים [בכל] האמור, וכמ"ש עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי' מאושר.

ויוסיף כח ואומץ בהשתדלות בכל האמור שבודאי יתוסף עי"ז בבריאותו הוא בבריאות זוגתו וכל בני המשפחה שי', ותתוסף ההצלחה גם בעניני הפרנסה.

בפ"ש כל אנ"ש שיחיו, ובפרט המתעסקים בהענין דישיבת אחי תמימים ברשל"צ ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שסב

מו"ה יוסף: שמוטקין, ראשון לציון. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תרנד.

התקדמות בנין הישיבה: ראה גם לעיל אגרת ד'רעט, ובהנסמן בהערות שם.