ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסג

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש אודות פב"פ שחש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו, כשאין משימים לב לזה כלל והיסח הדעת בתכלית, מבטלים אותם, וכיון שהזכיר עד"ז במכתבו, הנה יבדוק את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתם, וזוגתו תי' תחזיק במנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב...

בברכה.

נ.ב.

במ"ש שעשו מצבה באותיות בולטות, תמוה הדבר, ובפרט שמה שאמרו לו שקשה לשכחה, יסודו בדברי רז"ל (הוריות יג, ב ועפמשנ"ת בטעמי המצות להרח"ו פ' ויחי). ועוד נוסף בזה שאין צריכים לשנות מרוב המצבות, ולכן לדעתי יש לבקש את האומן שיעשה אותיות שקועות וכמנהג כשר בישראל.

ומסיימים בטוב, שיבשר טוב בהנוגע להוספה בלימוד תורתנו, תורת חיים, וקיום מצותי' וחי הם.