ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסד

ב"ה, כ"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, נעם לי להוודע ממנו, שבהשיעורים בבית הכנסת הי' ג"כ לימוד הלכות שבת, אבל כנראה ממכתבו זהו בעבר ואין שיעור זה קיים עתה; ועוד זאת אף שידוע הכרח הלימוד דהלכות שבת, וכמו שהפליג בזה באגה"ק לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע (עיין שם קונטרס אחרון, קסג, ע"א), אבל מובן ג"כ שמוכרחת הידיעה בהלכות דימות החול וכמו הלכות ברכות, הנחת תפילין, תפלה, ברכת הנהנין וכו', אשר העדר הידיעה בהם מבהיל, ולא עוד אלא שמועטים המשימים לב ללימוד זה מפני שלבם חפץ דוקא בפלפולא דאורייתא וכו', וד"ל. ולכן תקותי שישתדל לתקן הדבר, וזכות הרבים תלוי בו, ולהעיר ג"כ מהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן פ"ב סעיף טי"ת, ובהקדמת בניו בהדפסתם השו"ע שלו.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנה יה"ר, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימית.

בברכה.

ד'שסד

מו"ה דוד: ווינשסטר, שיקגו. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'רצו. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.