ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסה

ב"ה, כ"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במענה על מכתבו מי"ד אייר, בהנוגע למקום חינוך בני אנ"ש שיחיו.

ברור הדבר אשר נשיאינו הק' נשיאי חב"ד - הם המנהלים בפועל מוסדות חינוך חב"ד לכל סוגיהם: ישיבות, ת"ת, ביסל"מ, בי"ס לנערות וכו'. - ואשריו של כאו"א מאנ"ש (וכל אחב"י בגדר אנ"ש הם) שיחנך בניו ובנותיו שיחיו במוסדות אלו לטוב להם בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה.

- ופשוט שברשותו וגם זכותו הוא להודיע השקפתי ודעתי ברורה זו לכל הרוצה לשמוע. ועליו ולשומע - יונעם.

ד'שסה

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 417.