ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסו

ב"ה, כ"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ישראל צבי שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הבהיר הילולא דרשב"י, בו כותב שמקוה להמשיך ע"י קישור מכתבים עם אותם שהתחיל להשפיע עליהם לקרבם לתורה ויהדות, ובודאי לא יסתפק בהמשך בלבד, כי תורתנו תורת חיים דורשת להוסיף, וכפסק הידוע דמעלין בקדש, ובפרט בזמננו שכל רגע יקר ביותר וביותר, מתאים לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר הנה זה (מלכא משיחא) עומד אחר כתלנו, אלא שצריך לסיים בירורי הפכים קטנים, ומזה מובן ג"כ עד כמה נחוצה התרחבות פעולת נשי ובנות חב"ד, אשר ע"י הוספה אפילו קטנה לפי ערך בהן, מתוסף כמה פעמים ככה בסביבתן, כי נשים דברניות הן ועסקניות הן...

ד'שסו

מו"ה ישראל צבי שי': הבר, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ג'תתסח.