ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסז

ב"ה, כ"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג אייר עם המוסגר בו, ות"ח ת"ח על השתדלותו בענין הכי נעלה דכולל חב"ד, וכידוע עד כמה השתדלו בזה כל נשיאנו הק' כאו"א בדורו, החל מרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע ועד לדורנו זה, שמזה מובן ג"כ גודל הנחת רוח הנגרם ע"י כל המשתדלים בזה ומגדילים את הדבר.

ומה שכותב שלע"ע הסתפק במועט מפני הקישוים שבגביית הסכומים, רצוני לפרש התיבה שמסתפק שאין זה סיפוק אמיתי אלא רק הפסק בעבודה בשביל תוספת כח לאחרי ההפסק, שבכדי שתהי' תועלת ההפסק במילואה צריך להיות מתוך מנוחת הנפש, וזהו פירוש ענין ההסתפקות, ומובן שהפסק כגון דא גם זה לעבודה יחשב כיון שמנצלים אותו לתוספת בעבודה.

ובהביא בחשבון מאמר רז"ל אשר יותר ממה שהנותן עושה עם המקבל, המקבל עושה עם הנותן, הרי עאכו"כ אשר בגבית צדקה, שאך לרגע הוא המקבל, הנה עוד יותרת פעולתו בהנוגע להנותן, והתבוננות זו וכעין זו מגדילה סיפוק הנפש של גבאי הצדקה עד שמוסיף גם בבריאות כפשוטה, וע"ד מ"ש שמועה טובה תדשן עצם, שהוא גם בפשטות וכנודע מסיפור רז"ל.

במ"ש שלע"ע סניף הת"ת במקום החדש אינו מצליח, בודאי ישתדלו ככל הדרוש בעריכת דעי קעמפ שם, שזה ישמש בסיס והכנה טובה וקרובה לרכישת תלמידים לזמן לימודים הבע"ל, ולדעתי ח"ו לחשוב ע"ד חיסול הסניף שם.

אכפול ברכתי בקשר עם הידיעה מאז ובכתיבתו גם עתה במכתבו זה, אודות ארבעת החדרים אשר רכש בקדש, שלאריכות ימים ושנים טובות הרי הוא וזוגתו שיחיו ירבו בעניני תורה ומצות בשמחה ובטוב לבב הן בממונם והן בגופם.

איני יודע הנהגת הת"ת שבהנהלתו בהנוגע לל"ג בעומר, אבל בשנה זו שחל ביום שהתלמידים פנוים מלימודי חול, בודאי הוסיפו בזה כהנה וכהנה. ויה"ר שההוספה יהי' רישומה ניכר גם בימים ושבועות שלאחרי זה.

בברכה.

ד'שסז

מו"ה יוסף: פלייער, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתלט, ובהנסמן בהערות שם.

סיפור רז"ל: גיטין נו, ב.

סניף הת"ת במקום החדש: ראה לעיל חי"ב אגרת ג'תתקכז, ובהנסמן בהערות שם.