ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסח

ב"ה, כ"ב אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מט"ז אייר, בו כותב אודות פרטי הלימודים עם הכתות שהשפעתו עליהם, ובודאי משתדל וכן משתדלים חבריו להרבות מספרם, כוונתי מספר המשתתפים בכל כתה וכתה, שבענין זה הוא כל' מרז"ל, נר לאחד נר למאה, ועיין הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן, פרק א' סעיף ג' בהנוגע למספר המשתתפים בכתה אחת, וכשישתדלו בזה בודאי יצליחו, וגודל הענין אינו נצרך לביאור, ואשרי המשתדלים בארגון כתות אלו הלומדים לפניהם וכדרז"ל, ובפרט בארצנו הק' אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה.

ואף שאין זה פוטר מלימוד בפ"ע, הן בנגלה והן בחסידות, כמובן ופשוט, ובפרט לימוד תורת החסידות המביא חיות בעניני האדם בכלל ובהשפעה על הזולת ביחוד, כבר ידוע פתגם רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, אשר על ידי הצדקה עם הזולת נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, וכשלומד שיעורו מצליח ביותר וביותר.

ומטובו למסור הנ"ל לחבריו העוסקים בעבודה כגון דא, ויה"ר שכאו"א מהם יבשר טוב מהתפתחות המפעל ומהגדלת השתתפותו בו.

בברכת הצלחה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'שסח

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 368 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה נפתלי שי': ראטה, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'רסא. לקמן ד'תקמד. ד'תשו.