ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסט

ב"ה, כ"ג אייר, תשט"ז

ברוקלין.

מחות' הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה גרשון

שי' וזוגתו הרבנית מרת גסיא תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מעש"ק, ובמ"ש אודות המאורע בכפר חב"ד, הנה כבר כתבתי לכמה מאנ"ש אשר דברי נשיאנו רבוה"ק חיים וקיימים לעד, ואינם יוצאים מידי פשוטם, ועאכו"כ שאין מקום לפירוש שהדברים אמורים בנוגע לאחרים אבל לא לזה שאין הדבר מתקבל בשכלו, ובכגון דא הוראת רבותנו ברורה היא, אשר במקום זה תתגלה מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שלפני' נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה, ועל כל אחד ואחת אשר חוננו השי"ת בכח השפעה לא רק לחזק רוח תושבי הכפר אלא להראות גם דוגמא בזה מתאים למעמדו ומצבו, וכשיתבונן בודאי ימצא הדברים והאותיות שיוכל לפעול בכיוון זה...

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותבים אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שיבשרו טוב בכל האמור ובקרוב ממש.

בברכה.

ד'שסט

מו"ה גרשון: חן, חיפה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ב'תתקעח, ובהנסמן בהערות שם.

המאורע בכפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.