ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעב

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אייר, בו שואל איך אפשר להסביר ההכרח דכיסוי הראש.

ולפלא על השאלה בזה, ובפרט כשנמצאים עתה בימי הכנה לקבלת התורה, שרק על ידי הקדמת נעשה לנשמע קבלנוה, וכסוגיא הידועה (שבת פ"ח ע"א) על שאלת הצדוקי, איך לא רצו להבין מתחלה, והמענה על זה כמ"ש תומת ישרים תנחם (משא"כ) וגו', וכבר ידוע דיוק לשון המשנה (ברכות ריש פרק ב') יקבל עליו עול מלכות שמים כו' עול מצות כו', אלא שברצות ה' דרכי איש זוכים להבין אפס קצהו מטעמי המצות, אבל גם אז צריך לקיימן בדוקא בקבלת עול ולא מפני שמוצא טעם בשכלו המוגבל של הנברא לציוויו של הבורא שהם באין ערוך, ומובן ופשוט שאמונת האדם באלקים מכרחת בדיון שכלי קבלת ציוויו של האלקים מבלי לדרוש הסברה בשכל האנושי עליהם, שהרי גם שכל הפשוט, אם רק בריא הוא, מבין שאי אפשר לבעל גבול להבין את הבלתי בעל גבול, והרי זה מיסודי האמונה של כל בני ישראל מאמינים בני מאמינים, אשר השם יתברך שהוא ודעתו ורצונו אחד הוא בלתי בעל גבול אמיתי, והאדם הוא מוגבל בכל עניניו.

נוסף על כל הנ"ל, הנה בהביא בחשבון שכר המפורש בענינים דכיסוי הראש (עיין באריכות בזהר הק' חלק ג' קכ"ו ע"א), הרי אפילו אם הי' זה רק בדרך ספק וספק ספיקא ח"ו, גם כן כדאית הטרחה לכיסוי השערות משום הס"ס, ועאכו"כ שדברי הזהר שהם חלק מתורתנו תורת אמת, אמיתים הם, וקיימים ונצחים בכל מקום ובכל זמן.

כפי שמראה הנסיון, הנה כשלפעמים אין פב"פ מצליח להשפיע על פב"פ, טוב לעשות ולהשתדל להשפיע בעקיפין, על ידי ידידים ומכירים, וכשמשתדלים בזה בלי ליאות, הרי בדברי נועם ובדרכי שלום סו"ס מצליחים. ועוד זאת להעיר אשר ברובא דרובא, כשרואים שאין מצליחים להשפיע על הזולת בעניני תורה ומצות, הנה מניעה פנימית בזה, שהמשפיע מקיל בעניני תורה ומצוה, אף כי במצות אחרות, ובמילא ישולם לו בהעדר הצלחה דברי התעוררות שלו, כי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, והרי כל המצות שייכות אחת לחברתה, כי כולם ביחד הם קומה שלימה, וכמרומז במאמר רז"ל, רמ"ח מצות עשה כנגד רמ"ח אברים של אדם שס"ה מצות לא תעשה כנגד שס"ה גידים, שכללות האברים והגידים הם גוף אחד ואחיד, וכשיוסיף בהצריך תיקון בעניניו הוא בודאי תתוסף ההצלחה בהשפעתו גם על בת גילו תחי' ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

ומהנכון לבדוק את התפילין שלו וכן אשר בקשר עם השידוך והחתונה בשעה טובה ומוצלחת, יקבע לימוד בפנימיות התורה היא תורת החסידות, ובכל יום לאחר תפלת הבקר יאמר השיעור תהלים - כפי שנחלק התלים לימי החדש - מתאים לתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור לעיל ובברכת מזל טוב מזל טוב לבנין בית ישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'שעב

כיסוי הראש: באשה.