ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעג

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י, בו כותב אודות מצב בריאותו וכן בהתוצאות מזה בנוגע ללימודו. וכיון שנמצא בטפול רופאים מומחים המתייעצים כפי כתבו איש עם רעהו יש לשמוע להוראתם, ויה"ר שיקוים בו מאמר רז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות שאז היא רפואה מתאימה ופעילה. ובהנוגע ללימוד, הרי יכול הוא לקבוע לימוד לגירסא למשך זמן ולראות איך זה ישפיע עליו.

ומובן ופשוט שמה שכותב שנמצא בדכאון נפשי וכו', הרי זה מעצת היצר ותחבולותיו למנוע את האדם ממילוי תפקידו בעולם, הוא כדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני שצ"ל בשמחה דוקא, וכביאורו של המורה הגדול הוא הרמב"ם (סוף הלכות לולב) בדברים נפלאים ומפליאים יעויין שם, אליבא דנפשי', ואז יגיל וישמח בשמחה אמיתית וע"ד האמור בכל דרכיך דעהו, וכמבואר ענין שמחה זו ואיך לבוא אלי' בספר התניא עיי"ש פרק ל"א ואילך, ועבודה זו מביאה ג"כ תוספת בבריאות הגוף וכנראה במוחש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.