ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שעד

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י.

ובמ"ש אודות הענין דמחשבות זרות, הנה צריך לבדוק את התפילין שלו וכן שיהיו חקוקים בזכרונו איזה פרקים משניות ואיזה פרקים תניא, ומזמן לזמן יעבור עליהם בכדי לא לשכחם וכן אשר בכל עת מצוא הנה יתפלל וילמוד מתוך הספר, אשר כל זה ביחד יועיל להאמור, אבל העצה העיקרית היא שבכל עת שמרגישים במחשבה זרה [וידוע הדיוק בזה, שלא דוקא מחשבה אסורה או אפילו בטלה, כי אם אפילו מחשבה זרה בערך למעמדו ומצבו], יסלקה וידחנה על ידי מחשבה טובה, שהרי המחשבה משוטטת תמיד, ודיחוי מחשבה בלתי רצוי' הוא על ידי מחשבה רצוי' ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובפרט אשר משתדל בקירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים בכל מקום שהשפעתו מגעת, ובפרט בין אלו הנמצאים במעמד ומצב של משמעת ורואים גם בעיני בשר עד כמה ההנהגה דקבלת עול יסוד היא לכל כ"ד שעות היום, שמזה מובן במכל שכן וקל וחומר איך שהוא בנוגע לכל אחד מצבאות ה' הם בני ישראל במילוי פקודת מלכם ממה"מ הקב"ה.

ויהי רצון שיוסיף בדברי התעוררות אלו ובכל האפשרות, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, יתוסף גם בעניניו הפרטים הברכה וההצלחה, ובפרט שמתקרבים אנו לימי חג השבועות זמן מתן תורתנו שקבלנוה על ידי הקדמת נעשה לנשמע.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ובפ"ש חבריו הנ"ל ומטובו למסור גם להם ברכתי האמורה.